Thứ bảy, ngày 01 tháng 03 năm 2015 | 10:02 PM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo
Phòng tĩnh nguyện
BÀI VIẾT MỚI
Đặc sủng
Sống lại biến cố ngũ tuần
Bằng cách cùng với Mẹ Maria và các Tông Đồ tha thiết xin Chúa Thánh Thần đổi mới thế giới, đổi mới Giáo Hội.
Sống mầu nhiệm cánh chung
Qua việc ý thức rằng trong thời gian cuối cùng này, Thánh Thần đang chuẩn bị Giáo Hội cho biến cố Ngài ngự đến trong vinh quang.